KİT sözleşmeli OHAL'de istifa ve 657 s.Kanunun 96 maddesinin uygulanması

16/08/2016 00:23:00
Yazdır

Soru

Merhaba,

KİT e tabi sözleşmeli personelim. Bir üniversitenin öğretim görevliliğine atandım. Kurumun muvafakat vermezse istifa etmemde OHAL sebebiyle sıkıntı olur mu? Kurumum muvafakat vermek zorunda mıdır?
Nasıl bir yol izlemeliyim?

Cevap

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmeli statüsüne istihdam şekli getirilmiş, Kararnamedeki sözleşmeli personele ilişkin hükümler Anayasa Mahkemesince iptali neticesinde Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde istihdam şekilleri memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak düzenlenmiş bulunmaktadır.

Memurlar hakkında 399 sayılı KHK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır. Sözleşmeli personel hakkında ise 399 sayılı KHK hükümleri ile hüküm bulunmayan hallerde anılan Kararnamenin 58 inci maddesi hükmü uyarınca Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine sayılı Devlet memurları Kanununu hükümleri uygulanmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurluktan çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 maddesinde "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.
Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir."
hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar."
hükmü yer almaktadır.

Belirtilen hüküm uyarınca devlet memuru olan ve ilerde memur olma niteliğini taşıyan kişilerin memur olma nitelikleri maddede belirtilen 6 ay, 1, 3 yıl süreyle ve süresiz olarak kaybetmelerine neden olmaktadır.

657 sayılı Kanunu Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü başlıklı 96 maddesinde "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar."ifadesi bulunmaktadır.

personel Başkanlığının web sayfasında ve yayımlanmış görüşlerinin taranmasında 399 sayılı KHK tabii sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun istifaya ilişkin hükümlerinin bu çerçevede 97 ve 96 maddelerinin uygulanmasının uygun görüldüğüne ilişkin bir görüşe rastlanılmamıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca;
1-KİT sözleşmeli personel akademik personel ataması naklen yapılan bir atama değildir.

2-Sözleşmeli personelin muvafakat almak suretiyle akademik personel olarak atanması söz konusu değildir.

3-Sözleşmeli personele 657 sayılı Kanunun 97 ve 96 maddelerinin uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.

4- Akademik personel atanmayı hak eden KİT sözleşmeli personel OHAL'de de olsa istifa etmek suretiyle Akademik personel olarak atanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu soru 12,477 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
Marketlerdeki fiyat artışları denetimle düşürülebilir mi?