Kurumların, muvafakat taleplerini yanıtlamaları için azami süre nedir ?

11/01/2017 23:05:00
Yazdır

Soru

Merhaba, bir il müdürlüğünde çalışıyorum. Geçen Haziran ayında belediyeye tayinim için muvafakat yazım geldi. Şu ana kadar da müdürlüğümüz yazıya cevap vermedi. Yazının bekleme süresi nedir acaba?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun "Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." hükmü yer almaktadır.

Kurumlar arası nakil işlemini sıralayacak olursak:

1-Memur geçmek istediği kuruma müracaat etmesi,

2-Memurun müracaat ettiği kurumun memurun hizmetine ihtiyaç duyması, almak istemesi, nakil hususunda muvafık olması,

3-Memuru naklen almak isteyen kurumun çalıştığı kurumdan muvafakatinin istenmesi,

4-Memurun çalıştığı kurumun memurun naklini uygun görmesi halinde muvafakat vermesi, naklinin isteyen kuruma yapılmasının mümkün olduğunu bildirmesi,

5-Memuru naklen almak isteyen kurum muvafakat üzerine memurun atamasını yapmak suretiyle çalıştığı kuruma göndermesi,

6-Memurun çalıştığı kuruma gelen atama yazısının memura tebliğ edilmesi ve işliğinin kesilmesi,

7-Kurumlar farklı yerlerde ise 15 aynı yerde ise ertesi gün yeni kurumda (iş yerinde) görev başlanılması,

olarak sıralanabilir.

Anılan Mevzuat hükmü uyarınca, kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakati ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermeme konusunda takdir yetkileri bulunmaktadır. Yetkili merciler bu takdir yetkilerini, talep edilen personele olan ihtiyaçlarını kamu yararı ve hizmet gerekleri çerçevesinde değerlendirmek suretiyle kullanmalıdır. Bununla birlikte mevzuatımızda, muvafakat taleplerini sonuçlandırma konusunda kurumları bağlayan bir süre öngörülmemiştir.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun "İdari makamların sükutu" başlıklı 10. maddesinde "1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabilirler.

2. Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı, isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. " hükmü bulunmaktadır.

Bu hükme göre, muvafakat talebine kurumunuzca makul bir süre içerisinde cevap verilmediği takdirde, kurumunuza müracaat ederek muvafakat talebinin sonuçlandırılmasını talep edebileceğinizi, bu talebinize olumsuz yanıt verilmesi ya da zımni ret süresi (60 gün) içerisinde cevap verilmemesi halinde idari yargıya başvurabileceğinizi düşünüyoruz.

Bu soru 18,821 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?