Memur ile farklı kurumdaki engelli memur, talepleri üzerine karşılıklı olarak nakil olabilir mi?

13/02/2017 22:11:00
Yazdır

Soru

Engelli kadrosunda bulunan biriyle, engelli kadrosunda olmayan, aynı kadro ve derecede olan personelin kurum müdürlerinin onayı alınarak farklı kurumlar arasında nakil yapılabilir mi ? (örneğin üniversite ile bir bakanlık)

Cevap

Sorunuzda bahsettiğiniz usul aslında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Karşılıklı olarak yer değiştirme" başlıklı 73. maddesinde açıklanan becayişi ifade etmekte. Bu maddede "Aynı Kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır." hükmü bulunmaktadır.

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri ise 657 sayılı Kanunun 74. maddesinde "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir. Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir." olarak düzenlenmiştir.

74. maddenin ifade ettiği kurumlar arası nakil işlemini sıralayacak olursak:

1-Memur geçmek istediği kuruma müracaat etmesi,

2-Memurun müracaat ettiği kurumun memurun hizmetine ihtiyaç duyması, almak istemesi, nakil hususunda muvafık olması,

3-Memuru naklen almak isteyen kurumun çalıştığı kurumdan muvafakatinin istenmesi,

4-Memurun çalıştığı kurumun memurun naklini uygun görmesi halinde muvafakat vermesi, naklinin isteyen kuruma yapılmasının mümkün olduğunu bildirmesi,

5-Memuru naklen almak isteyen kurum muvafakat üzerine memurun atamasını yapmak suretiyle çalıştığı kuruma göndermesi,

6-Memurun çalıştığı kuruma gelen atama yazısının memura tebliğ edilmesi ve işliğinin kesilmesi,

7-Kurumlar farklı yerlerde ise 15 aynı yerde ise ertesi gün yeni kurumda (iş yerinde) görev başlanılması,

olarak sıralanabilir.

Anılan mevzuat hükmü uyarınca, kurumlar arası nakil işlemi kurumların muvafakati ile sağlanmakta olup, kurum amirlerinin muvafakat verip vermeme konusunda takdir yetkileri bulunmaktadır.

Sorunuz açısından,

1)Memurların karşılıklı olarak yer değiştirmeleri (657 sayılı Kanunun 73. maddesi), her iki memurun da aynı kurumun farklı yerlerinde çalışıyor olmaları ve yetkili amirlerinin onayının alınması ile mümkün olabilmektedir.

2)Farklı kurumlarda görev yapan memurların naklen kurum değiştirmeleri ise 657 sayılı Kanunun 74. maddesindeki usule göre muvafakatle mümkün olabilmektedir. Engelli kadrosunda bulunmak bu usul açısından fark yaratmamakla birlikte memuru talep edecek ya da muvafakat verecek kurum bu durumu karar verirken göz önünde bulundurabilecektir.

Bu soru 2,992 defa okundu.
YORUMLAR
Bu soruya henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?