İl özel idaresine atandım engellilik ve eğitim sebebiyle il değişikliğim mümkün mü?

19/07/2017 22:16:00
Yazdır

Soru

Sevgili memurlar.net benim epilepsiden kaynaklı %52 engelli raporum var. 2016 EKPSS den il özel idaresine atandım. Ayrıca 2016 DGS sınavında mühendislik fakültesini kazandım. Atandığım kurum özel bütçeli bir kurum olduğu için engellilerin bir defaya mahsus olmak üzere yer değiştirme hakkını kullanmayacağımı söylediler. Size sorum atandığım kurum özel bütçeli olmasına rağmen hem engel durumumdan hem de eğitim durumumdan dolayı yer değiştirme talebinde bulunabilir miyim?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 33. Maddesinde "Kadrosuz memur çalıştırılamaz." Hükmü bulunmaktadır.

657 sayılı Kanunun 72. maddesinde "Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır. İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır. Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelik esaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar." hükmü bulunmaktadır.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 3. Maddesinde "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz. Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır." hükmü bulunmaktadır. Yönetmelikte eğitim sebebiyle yer değişikliği düzenlenmemiştir.

Hükümlere göre,

1. İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelerle kurum içi yer değiştirme talebinde bulunabilmektedir. Ayrıca bir defaya mahsus ifadesinin yürütmesini Danıştay durdurmuş durumdadır.

2. Bu kapsamdaki talepler şartları varsa kurumların takdirine bağlı değildir. Ancak buradaki şartlar: kurumun kadro imkanları ve teşkilat yapısıdır.

3. Yani memurun talep ettiği yerde kurumun teşkilatı (il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü gibi ) yoksa kurum bu talebi karşılayamayacaktır.

4. Yine memurun talep ettiği yerde memura uygun boş kadro yoksa yine bu talebin karşılanması mümkün olamayacaktır. Çünkü kadrosuz memur çalıştırılması mümkün değildir. Bu durumda talebiniz mevcut kadro imkanları gerekçesiyle reddedilebilir.

Sonuçta mazeret sebepleriyle yer değişikliği sadece aynı kurum içinde yer değiştirmelerde söz konusudur. Buna göre mahalli idarelerin her biri ayrı bir kurum kabul edildiğinden ve gitmek istediğiniz yerde görev yaptığınız il özel idaresinin teşkilat ve kadrosu bulunmayacağından eğitim ya da engellilik sebebiyle yer değişikliği talebinizin kurumunuzca olumlu sonuçlandırılamayacağını düşünüyoruz.

Bu durumda il değişikliğinizin ancak adaylığınız kalktıktan sonra 657 sayılı Kanunun 74. maddesindeki usule göre naklen kurum değişikliği yapmanız halinde mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz.

Bu soru 5,032 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?