Memur, alt derecedeki kadrolara görevlendirilebilir mi?

03/10/2017 22:23:00
Yazdır

Soru

2. dereceli kadroda Muhasebe Şefi olarak görev yapmaktayım. İlçede bulunan veznedarlık kadrosu için geçici olarak görevlendirileceğim söylendi. Muhtemelen 5. dereceli kadro Benim 657 s.k. 45. maddesi gereğince itiraz dilekçesi vermem doğru olur mu? Bu konuda ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. Maddesi:

"Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.

5 inci ve daha aşağı derecelerdeki kadrolara, derece yükselmesi için gerekli nitelikleri haiz memur bulunmaması hallerinde, 36 ncı maddede belirtilen öğrenim durumları itibariyle tespit olunan yükselinebilecek dereceyi aşmamak ve karşılık gösterilecek kadro derecesi kazanılmış hak aylık derecelerinin üç üst derecesinden fazla olmamak kaydıyla, bu dereceler karşılık gösterilerek, kendi derecesi ile aynı sınıftan memur atanması mümkündür.

Bu gibiler, işgal ettikleri kadroda kazanılmış derece ve kademelerinin aylığını almaya devam ederler ve kazanılmış aylıklarındaki kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi genel esaslara göre yapılır. Karşılık gösterilen kadrolar, ilgililer için kazanılmış hak teşkil etmez."

"Memurun sınıfı dışında çalıştırılamayacağı": Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinde ile 12 adet sınıf belirlenmiştir. (Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri, Din Hizmetleri, Emniyet Hizmetleri, Jandarma Hizmetleri, Sahil Güvenlik Hizmetleri, Yardımcı Hizmetler, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Milli İstihbarat Hizmetleri). Veznedar ve şef kadroları GİH sınıfındadır.

"Memurun derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamayacağı": Maddenin ilk halinde dereceler memurların önemini de gösteriyordu. Üst derecelerdeki kadrolar daha önemli görevlerdi. Ancak günümüzde derece sistemi bu işlevini yitirmiştir. Kadroların neredeyse tamamı üst derecelerde bulunabilmektedir.

657 sayılı Kanunun 11. Maddesi:

"Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır."

Devlet memurları kendine verilen yazılı emir suç teşkil etmediği müddetçe yerine getirmek zorundadır. Aksi halde emir hukuka aykırı bile olsa, kendi görev tanımına aykırı bile olsa verilen emri zamanında yerine getirmediği için disiplin hükümleri ile karşılaşacaktır.

Sonuç olarak özlük haklarınızda bir kayıp olmayacağından hizmet ihtiyacı sebebiyle alt derecede olsa da veznedar kadrosuna görevlendirmenizin mümkün olduğunu değerlendiriyoruz. Ancak görevlendirmenin iptali için kurumunuza müracaat hakkınız da bulunmaktadır.

Benzer görüşümüz.

Bu soru 23,225 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?