Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4088/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 21:51

Statü değiştiren personelin yıllık izin hakkı nasıl belirlenir?

24/08/2020 15:33:00
Yazdır

Soru

657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru kadrosundan, 4/B sözleşmeli statüye geçeceğim. Mevcut kadrolu pozisyonumda kullanmadığım yıllık izin haklarım yeni işime devredilebilir mi?

Cevap

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesi uyarınca, statüsü ne olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan sözleşmeli personelin yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gün yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır. Memurlardan farklı olarak yılı içinde kullanılmayan izin hakkının ertesi yıla devri ise mümkün değildir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 102. maddesinde, Devlet memurlarının yıllık izin süresinin, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gün olduğu, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebileceği, 103. maddesinde ise yıllık izinlerin, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabileceği, birbirini izliyen iki yılın izninin bir arada verilebileceği, cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşeceği hükme bağlanmıştır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise memurlar bakımından önemli bir ilke getirilmiş, yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese bile memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında;

- 657 sayılı Kanuna tabi bir görevden 4/B sözleşmeli statüde bir pozisyona atanan personelin yıllık izin hakkının sözleşmeli personel statüsü esas alınarak belirlenmesi ve tespit edilen bu süreden memuriyet döneminde kullanılan izinlerin düşülmesi gerektiğini,

- Memuriyet dönemindeki izin hakları arasında önceki yıldan devredilen izinlerin bulunması halinde bu izinlerin sözleşmeli personel statüsüne geçiş sonrasında kullanılamayacağını,

- Memuriyet döneminde yıllık izin hakkının tamamının kullanılmış olması halinde o yıl için sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının bulunmadığını,

- Tersi durumda yani, sözleşmeli statüden 657 sayılı Kanuna tabi bir kadroya atanan personelin izin hakkının belirlenmesinde de yukarıdaki esasların geçerli olduğunu,

değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
31.03.2021Sözleşmeli bilişim personeli 30 gün izne ne zaman hak kazanır?
24.08.2020Statü değiştiren personelin yıllık izin hakkı nasıl belirlenir?
06.03.2020Sağlık personelinin memuriyet öncesi hizmetleri nasıl değerlendirilir?
18.11.2019Rapor sonunda işe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim?
15.07.2019Sözleşmeliyim hafta sonu tatili yıllık iznimden düşülür mü?
02.06.2019Yıllık iznim hangi ayda 30 güne çıkacak?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
31.03.2019Sözleşmeliyim, işçi olarak çalıştığım süreler yıllık iznimde sayılır mı?
26.01.2019Belediye taşeron firmasında geçen hizmetim yıllık iznimde sayılır mı?
11.11.2018PMYO öğrenim süreleri yıllık izin hesabında sayılır mı?