Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/4136/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 18:14

Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?

09/02/2021 16:07:00
Yazdır

Soru

Aday sözleşmeli öğretmen olarak çalışan bir öğretmen eşinin yurtdışı görevi (eğitim müşavirliğine bağlı öğretmen) sebebiyle aylıksız izne ayrılabilir mi?

Cevap

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4. maddesine göre, öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilmekte olup, bu kapsamdaki öğretmenler de ek 4. madde ile birlikte 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere tabidir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda sözleşmeli personele ücretsiz izin verilmesine dair hüküm bulunmamaktadır. Devlet memurları için aylıksız izin hakkı tanınan bazı durumlar (askerlik, doğum gibi) sözleşmeli personel bakımından sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı sağlamakta, belirli süre sonunda da eski pozisyonuna atanma hakkı vermektedir.

Konuyla ilgili olarak Esasların ek 1. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, "Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tabi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.

Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir." hükümleri yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, doğrudan veya özel mevzuatlarındaki hükümler sebebiyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara da tabi olan personel; eşinin Devlet memuru, askeri personel, akademik personel gibi ayrı personel kanunlarına tabi olması ve sürekli veya en az altı ay süreyle geçici görevle yurtdışına tayin edilmesi durumunda sözleşmesini feshedebilmektedir. Bu şekilde sözleşmesini fesheden sözleşmeli personel eşlerinin yurtdışı görevinin bitiminden itibaren 30 gün içinde yazılı talepte bulunması halinde talep tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarınca önceki pozisyonlarına atanacaktır.

Sonuç olarak sözleşmeli öğretmenlerin aynı zamanda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan hükümlere tabi olduğu dikkate alındığında, eşi Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı teşkilatında sürekli görevle atanan sözleşmeli öğretmenin sözleşmesini feshedebileceğini, eşinin görev süresi boyunca pozisyonunun saklı kalacağını ve eşinin görev süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde talepte bulunması halinde görevine başlatılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

BENZER SORULAR
09.02.2021Sözleşmeli personel ücretsiz izin kullanabilir mi?
10.11.2020Sözleşmeli personelin unvan değişikliği nasıl olur?
11.10.2020Belediyede sözleşmeli eğitmen olmak için gerekli öğrenim şartı nedir?
07.10.2020Sözleşmeli personel başka bir ilde geçici görevlendirilebilir mi?
21.09.2020Öğretmenliği kazanan sözleşmeli personel bir yıl geçmeden atanabilir mi?
20.08.2020Sözleşmeli öğretmene, kadroya geçince, geriye doğru dil tazminatı ödenebilir mi?
03.08.2020Sözleşmeli fesih eden 4 yıllık tekniker, iş sonu tazminatı alabilir mi?
31.07.2020Doğum sebebiyle sözleşmesini fesheden, başka bir kuruma yeniden 4/B li atanabilir miyim?
17.06.2020Kurum değiştiren sözleşmeli personelin atandığı yıl izne hak kazanır mı?
13.06.2020Kadroya geçen 3+1 sağlıkçıların mazerete bağlı tayinleri yapılır mı?