Muvafakat verilmemesi nedeniyle açılan dava kazanılır mı?

29/06/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Selçuk Üniversitesi ... Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Askerlik görevinden sonra 2002 KPSS sınavıyla .. Kapalı Cezaevine İnfaz ve Koruma Memuru olarak atandım ve 04.04.2003 tarihinde göreve başladım. 28.06.2004 tarihinde de memur olarak asaletim onaylandı. Mezun olduğum bölümün .. mühendisliği olması hasebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne ... tarihli dilekçemi gönderdim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı da ... gün ve ... sayılı yazısı ile talepte bulundu. Adalet bakanlığı da ... gün ve ... sayılı yazısı ile ... Adalet Komisyonundan görüş istedi ve Komisyonda ... gün ve .... sayılı yazısı ile personele ihtiyacı olduğunu beyan ederek olumsuz görüş bildirdi. Ancak bu görüş Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünü hiçbir surette bağlamamasına rağmen Adalet Bakanlığı 5. ayın ilk haftasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğüne Muvafakat verilmeyeceğine dair yazısını göndermiştir. Benim sorum; benimle birlikte infaz koruma memuru olarak başlayan ve Of ceza evinde görev yapan yine benim gibi maden mühendisi olan arkadaşıma muvafakat verilmiş olmasından dolayı benim onu örnek göstererek idare mahkemesine dava açıp açamayacağım, açarsam durumun lehime olma şansı ne olacağı? Şimdiden yardımlarınız için teşekkür eder, saygılar sunarım.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 74 üncü maddesi kurumlar arası nakilleri düzenlenmiştir. Anılan madde de "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.
Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.
Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.
13.12.1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir."
denilmektedir.

Mezkur madde ile kurumlar arası nakillerin idarenin muvafakat vermesine bağlı olduğu sarihtir. İdare muvafakat verme husussundaki takdir yetkisini hizmet gerekleri ve kamu yararını gözeterek kullanmak zorundadır. İdare memurları arasında ayrımcılık yapamaz. 657 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrası "Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır." hükmü gereğince hareket etmesi gereklidir.

Bu itibarla, muvafakat vermeme işleminde kamu yararı, hizmet gerekleri olmadığı ve 657 sayılı Kanun ve Anayasanın 10 uncu maddesi hükümlerine aykırı davranıldığı ispat edilmesi halinde davayı kazanmanın mümkün olabileceği değerlendirilmektedir. Tabii ki karar mahkemenindir.

Bu soru 64,842 defa okundu. 26 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Başıboş sokak köpeklerinin uyutulması hakkında ne düşünüyorsunuz?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam