Askerlik yapan aday memurun sicili doldurulur mu?

21/11/2005 00:00:00
Yazdır

Soru

Sayın memurlar. net yöneticileri, Sicil notu ile ilgili bir sorunumu dile getirmek istiyorum.
30.10.1997 yılında göreve başladım 21.07.1998 yılında askere gittim, yedek subay öğretmen olarak eski görev yerimde öğretmenlik yaptım.21.11.1999 yılında terhis oldum.
1998 ve 1999 yıllarına ait sicil notum bulunmamaktadır.(Tek öğretmen olarak köyde görev yapmakta idim. Dolayısıyla ilçe M.E.M sicil notu vermeliydi.)
Dilekçe ile başvurduğumda yedek subay öğretmene sicil notu verilmeyeceğini tarafıma bildirdiler. Ancak benimle aynı şartları taşıyan bazı arkadaşlarımın sicil notu aldıklarını biliyorum.
Aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet memurları Kanunun "Siciller" başlıklı bölümünde (109 ila 121 inci maddelerinde), sicillere ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Bu çerçevede her Devlet memurunun bir sicil dosyasının bulunacağı, sicil amirleri tarafından düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporlarının ve memurların mal beyannamelerinin sicil dosyalarına konulacağı belirtilmiştir.

Sicil raporlarını verecek amirlere ilişkin olarak mezkur kanunun 112 nci "Sicil raporu vermeye yetkili sicil amirleri, kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle 121 inci maddede öngörülen yönetmeliğe uygun olarak çıkarılacak özel yönetmeliklerde belirlenir.
Kurumların taşra teşkilatlarında bulunan memurların sicil amirleri Vali ve Kaymakamlardır.
Ancak, birden fazla ilde faaliyet gösterecek şekilde bölge müdürlükleri olarak teşkilatlanmış olan kurumlardan hangileri hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanmayacağı Bakanlar Kurulu'nca belirlenir."
hükmü yer almaktadır.

Belirtilen mevzuat çerçevesinde sicil amirleri, belli zamanlarda düzenleyecekleri sicil raporlarında, memurların liyakat derecesini not esasına göre değerlendirmeleri gerekmektedir.

Ayrıca sözkonusu Kanunun 12 inci maddesinde "Devlet memurunun mesleki ehliyetinin tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği haller, sicil raporlarının şekli, taşıyacağı sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak not usulü ve bunların derecelendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve bunu inceleyecek merciler; Vali ve Kaymakamların hangi memurların birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri olduğu, hangi memurlar hakkında da ek sicil raporu verecekleri ve diğer hususlar genel yönetmelikle düzenlenir." denilmektedir. Belirtilen hüküm gereğince Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği 8.9.1986 tarih ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve 18.10.1986 tarih ve 19255 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelikte 12 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında "Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde, 2 yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıl sicilleri aynı şekilde doldurulur.
Bir yıldan çok iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan memurların ikinci sicil raporları, adaylıklarının kaldırılmasının söz konusu olduğu tarihte doldurulur.
"hükmü yer almaktadır.

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrılan devlet memurlarının adaylıkları askerlik dönüşü kaldıkları yerden devam etmektedir. Bu konudaki ayrıntılı haber için tıklayın.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 64 üncü maddesi hükmünün uygulamasında birliğin temini maksadı ile 139 seri no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği 16/08/1995 tarih ve 22376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan Tebliğin 4 üncü fıkrasında "Devlet memuru iken askerlik, emeklilik, görevden çekilme, çekilmiş sayılma, aylıksız izin vb. nedenlerle görevlerinden ayrılıp daha sonra yeniden göreve başlayanların altı yıllık sicil notunun tespitinde, sicil raporunun tanzim edilmediği yıl veya yıllar dikkate alınmayacak, göreve ara vermeden önce tanzim edilen sicil raporları da dikkate alınmak üzere altı yıllık sicil raporlarının tamamlanması beklenecektir." denilmektedir.

Yer verilen hükümler uyarınca aday devlet memurlarının sicilleri işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki 15 gün içinde doldurulması mümkün bulunmaktadır.

Muvazzaf askerlik hizmeti yapan kişinin aday memurun, sicilinin doldurulması mümkün bulunmamaktadır. Devlet memurunun askerlik dönüşü adaylığı kaldığı yerden devam eder ve bir yılını doldurduğu tarihi takip eden 15 gün içinde sicilinin doldurulması gerekmektedir. Askerlik dönüşü 1 yılınız 2000 tarihinde dolması nedeniyle 1998 ve 1999 yıllarında sicil doldurulmamasında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bu soru 31,843 defa okundu. 9 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
İmamoğlu'nun, 'tüm verileri kopyalayın' talimatını doğru buluyor musunuz?