Geçici olarak Genel Müdürlükte görevlendirilen İFP olur mu?

06/08/2013 19:24:00
Yazdır

Soru

KİT'te 399'a tabi maden mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bir konuda bilgi edinmek istiyorum.
Bulunduğum kurumda 2 yıla yakın görev yapmaktayım. Ankara'daki Genel Müdürlüğümüze 5 yıldan evvel tayin yapılamamaktadır. Geçici görev ile tayin yapılabilmekte fakat kadro olduğum yerde kalmaktadır. Genel müdürlüğe tayin yaptırdığım vakit kadromun olduğu yer özelleşirse ben de havuza düşer miyim?
Teşekkürler. İyi çalışmalar...

Cevap

24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kuruluşlardaki personelin nakli başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında "Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel, kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken İdare tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler ile kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar bu madde ile getirilen nakil hakkından yararlanamaz. İdare, özelleştirme programındaki kuruluşlarda nakil hakkı kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlardan boş bulunanları iptal etmeye, kadro ve pozisyonların yerini, aynı kuruluş bünyesindeki şirketler veya işyerleri arasında değiştirmeye yetkilidir. Özelleştirme programındaki herhangi bir kuruluşun personeli, İdare tarafından özelleştirilecek kuruluşlarda görevlendirilebilir ve yetkilendirilebilirler."hükmü yer almaktadır.
Anılan hükümde nakle tabi personel;
-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi memurlar,
- 399 sayılı HKH tabi sözleşmeli personel,
- İş kanuna tabi olup toplu sözleşme yapmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı işçilerin,
nakli yapılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; kadronuzun bulunduğu kurumun özelleştirilmesi halinde genel müdürlükte geçici görevlendirmenize bakılmaksızın 4046 sayılı kanunun 22 maddesi hükmü uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına nakliniz yapılır.
Devlet Personel Başkanlığı aracılığı ile (havuzdan) nakliniz yapılır.

Bu soru 7,766 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR