399 tabi sözleşmeli personel iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir mi?

16/04/2013 08:00:00
Yazdır

Soru

Bir kit kurumunda teknik emniyet Md. makine mühendisi olarak çalışıyorum. Ayrıca kurum bana iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı belgesi aldırdı ve asıl işimin yanında İSG uzmanı olarak ta iç yayınla görevlendirdi. Benim sorum; kurum tehlikeli sınıfta 600 çalışanı var ve çalışma bakanlığında ismim yok İSG uzmanı olarak çalıştığıma dair. Bu görevlendirme doğrumu, tam zamanlımı çalışma yapacağım, ek bir ücret alacak mıyım? (yasadaki memur 200 ek gösterge üzerinden ek ücret alır ifadesi var). Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Cevap

20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu "Tanımlar" başlıklı maddesinde (1) inci fıkrasının (f) bendinde "İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik elemanı," ve (s) bendinde "Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını," olarak tanımlanmıştır.

6331 sayılı Kanunun "İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları" başlıklı 8 inci maddesinde "(7) Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.
(8) Kamu sağlık hizmetlerinde tam süreli çalışmaya ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, işyeri hekimlerinin ve diğer sağlık personelinin işyeri sağlık ve güvenlik birimi ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevlendirilmelerinde ve hizmet verilen işyerlerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere görevlerini yerine getirmelerinde, diğer kanunların kısıtlayıcı hükümleri uygulanmaz."
hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm uyarınca;
1- İş güvenliği uzmanı mühendis, mimar ve Teknik öğretmen, fizikçi ve kimyager unvanına teknik elemanlar olabilmektedir.
2- Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel güvenliği uzmanı olarak görevlendirilir.
3-Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, personelin muvafakatı ve üst amirin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilmektedir.
5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca; Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Milli Eğitim Bakanlığı örneğinden gidecek olursak, bir öğretmen, ancak Müsteşar uygun görürse hem bir okulda hem de başka bir kamu kurumunda iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir.
4- Diğer mevzuatta yer alan çalıştırılmama kısıtlamaları uygulanmamaktadır.
5-Kamu görevlileri normal mesailerinin yapıp iş güvenliği uzmanı olarak fazladan ifa ettikleri her 1 saat için (200*0,073837=14,76) ücret ödenmektedirler.
Kamu çalışanına aylık maksimum (200*80)*0,073837=1181,39TL'dir.
Bu ücretlerden yalnız damga vergisi binde 7.59 oranında damga vergisi kesilmektedir.
6-KİT II sayılı cetvele tabi sözleşmeli makine mühendisi 6331 sayılı Kanun uyarınca İş Sağlığı Uzmanı olarak görevlendirilebilir.

Bu soru 20,354 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?