Memurlar.Net

Yazdırma Seçenekleri : Renkli Yazdır Siyah Beyaz Yazdır Resimleri Gizle
https://sorucevap.memurlar.net/soru/3323/
Yazdırılma Tarihi : 23 Mayıs 2024 Perşembe 17:59

Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?

01/01/2017 23:56:00
Yazdır

Soru

Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. Araştırma görevilisi olarak çalışırken; başka bir üniversitenin öğretim görevliliği sınavını kazandığımda veya öğretim görevlisi olarak çalışırken başka bir üniversiteye yine öğretim görevlisi sınavı kazanırsam veya öğretim görevlisi olarak çalışırken başka bir üniversiteye yrd. doç. kadrosunda atanırsam; muvaffakat işlemleri de olumsuz sonuçlanırsa istifa ederek kazandığım üniversiteye gidebiliyor muyum? OHAL de istifa etmenin hükmü nedir? İstifa ederek diğer kuruma geçebilir miyim? Konu ile alakalı soru cevap kısmında yazılanlara baktım OHAL de istifa kısmını anladım sayılır. Ama benim tarif ettiğim durumlara yönelik tam olarak bir cevap alamadım. Konu ile ilgili olarak detaylı bir şekilde Bilgilendirirseniz sevinirim. Saygılarımla.

Cevap

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesinde "b. Yardımcı doçentliğe atanmada aranacak şartlar:(1) Doktora veya tıpta uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca tespit edilecek belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak,

(2) Fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere seçilecek üç kişilik bir jüri tarafından; sınava girenin kendi bilim alanında Türkçe'den yabancı dile, yabancı dilden Türkçe'ye 150 - 200 kelimelik bir çeviriyi kapsayan yabancı dil sınavını başarmak." hükmü, 60/b maddesinde "Yükseköğretim kurumlarından, mahkeme veya disiplin kararları ile çıkarılanlar hariç olmak üzere herhangi bir nedenle kendi isteği ile ayrılan öğretim üyeleri başvuruları üzerine bu Kanun hükümleri çerçevesinde kadro koşulu aranmaksızın tekrar ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına dönebilirler." hükmü bulunmaktadır.

2547 sayılı Kanunun 33. maddesinde "a) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır. Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü, yüksekokul veya konservatuvar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar; atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunlar aynı usulle yeniden atanabilirler.

Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir." hükmü bulunmaktadır.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte araştırma görevliliği ve öğretim görevliliğine atanmanın genel ve özel şartları düzenlenmiştir. Burada istifaya yönelik herhangi bir şart bulunmamaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 20 nci maddesinde; "Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Ancak belirtmemiz gerekir ki 2547 sayılı Kanunun öğretim elemanı yetiştirme ile ilgili 35. maddesinde "Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır." hükmü bulunmaktadır.

Sonuç olarak akademik personelin (yardımcı doçent, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi) istifa etmesi durumunun, aynı ya da başka yerdeki akademik personel kadrolarına atanmasına engel teşkil etmediğini (varsa mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılanlar hariç) düşünüyoruz.

Ayrıca, atanma şartları kendi mevzuatında düzenlendiğinden, OHAL döneminde istifaya yönelik 657 sayılı Kanun hükmünün akademik personel için uygulanmaması gerektiğini değerlendiriyoruz.

BENZER SORULAR
28.08.2021Bölüm başkanı araştırma görevlisine bölüm dışı ek görev verebilir mi?
16.06.2019Sözleşmeliyim, öğretim görevlisi olmak için istifa edersem bekleme süresi uygulanır mı?
03.05.2019Araştırma görevlisi mesai saatlerine uymadığı için uyarılabilir mi?
07.04.2019Öğretim üyesiyim önceki hizmetlerim yıllık izin hesabında değerlendirilir mi?
21.04.2018Sözleşmeli öğretmendim performans nedeniyle sözleşmem feshedildi öğretim görevlisi olabilir miyim?
09.09.2017Ayrıldığım üniversitedeki Doçent kadrosuna dönebilir miyim?
14.07.2017Araştırma görevliliğinden istifa talebim kabul edilmeden sözleşmeli (4/B) göreve başlayabilir miyim?
05.03.2017Akademik personel, 8 yıla bir kademe uygulamasından yararlanabilir mi?
01.01.2017Akademik personelin istifası başka yerdeki akademik kadrolara atanmasına engel midir?
11.12.2016Yardımcı doçentin istifası için hizmet süresi şartı var mıdır?