İki yıl önce evlenen ancak beyenname vermeyen, bu döneme ilişkin aile yardımı ödeneğini alabilir mi?

04/10/2006 14:17:00
Yazdır

Soru

Herkese selamlar. 2002 yılından beri bir kamu kuruluşunda görev yapmaktayım. 2004 yılında evlendim. Bu zamana kadar aile yardımı ödeneğinden haberim yoktu. Yeni beyanname verdim. Özlük işleri, beyanname verdiğim tarihten itibaren aile yardımı alabileceğimi, önceki aylara ve yıllara ait aile yardımlarını alamayacağımı söylüyor. Bu konudaki görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde "Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir."
hükmü ve aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." hükmü ile aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme 205 inci maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder." hükümleri ile düzenlenmiş bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü anılan Kanunun 203üncü maddesinde yer alan "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez
."hüküm ile belirlenmiştir.

Ayrıca, idarenin memura bu yardımın ödenmesi için Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen beyannamenin verilmesi gereklidir. Beyanname aile yardımı ödeneğini hak kazanmaya ilişkin değildir. Aile yardımı ödeneğine hak kazanma 675 sayılı Kanunun mezkur hükümleri ile düzenlenmiş olup, memurun bunu hak ettiğine ilişkin bir ihtilaf bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun mezkur 203 üncü maddesi ödeme usulüne ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükmü uyarınca talep edilen belge de ödenmeye ilişkin olup hak kazanmaya ilişkin değildir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde evlenen devlet memuru 657 sayılı Kanunun 202 nci madenin hükmü uyarınca "her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için" evlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğine hak kazanmış bulunmamaktadır. Ancak, kişi beyanname vermemesi sebebiyle ödemeyi alamamıştır. Devlet memuru aile yardımını hak ettiği dönemde eşinin çalışmadığını belgelendirmesi ve beyanname vermesi halinde, geriye dönük olarak, hak ettiği aile yardımı beyannamesi verilmesi gereklidir. Bu durumda idarenin aile yardımı ödeneği tahakkuk ettirip ödemesi gerekmektedir.

Beyanname ve bu dönemde çalışmadığına ilişkin belgeleri idareye vermeniz halinde hakkınız olan aile yardımı ödeneği almak için yargı yoluna baş vurmanızı tavsiye ediyoruz. Davayı kazanacağınızı umuyoruz.

Bu soru 38,327 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
OHAL'den rahatsızlık duyuyor musunuz?