Atama talebinin bekletilmesinin dava edilmesi

07/05/2010 23:28:00
Yazdır

Soru

Kurumlar arası geçiş için başvurdum kurumum muvafakat vermedi ben dava açıp çalıştığım kurumdan idare mahkemesi kanalıyla muvafakat aldım. Ancak bu seferde baştan beni isteyen talepte bulunan geçmek istediğim kurum evrakı yaklaşık 16 aydır bakan onayı bekliyor diyerek sudan sebeplerle bekletiyor. Başka kurumlardan geçenler var ama beni bekletiyor dava açabilir miyim? Yapılacaklar hakkında bilgisi olan varsa sevinirim.

Cevap

Anayasanın yargı yolu başlıklı 125 inci maddesinin 1 inci fıkrasında "İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların milli veya milletlerarası tahkim yoluyla çözülmesi öngörülebilir. Milletlerarası tahkime ancak yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilebilir." hükmü bulunmaktadır.
Mezkur hüküm uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemine karşı yargı yoluna baş vurulabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Amir Durumda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları başlıklı 10 uncu maddesinde "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar.
Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır.
Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz." hükmü yer almaktadır.

Atama idarenin takdir yetkisi kapsamındadır. Ancak, bu yetkisini hizmet gereği Kamu yararı gözeterek ve eşitlik ilkesine uymak suretiyle kullanmak zorundadır.

2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle dava açmanız sizin takdirinizdedir.

İdareye atamanızın onaylanması yönünde yeni bir dilekçe verebilirsiniz ve bu talebinize süresi içinde cevap verilmemesi (60 gün)halinde olumsuz cevap verdiği kabul edilmek suretiyle 2577 sayılı İdari Yargımla Usulü Kanunu hükümlerine uymak suretiyle 60 gün içinde konuyu idari yargıya intikal ettirmek suretiyle hakkınızı aramanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 13,497 defa okundu. 7 Yorum yapıldı
YORUMLAR