Yüksek okul mezunu şoför kaçıncı dereceden emekli olur?

05/03/2008 16:08:00
Yazdır

Soru

G.İ.H.S şoför kadrosunda açık öğretim 2 yıllık yüksek okul mezunuyum. Çakşırken 1/4 ünden 2200 ekgöstergeden maaş alıyordum. Emeklilik dilekçemi verdim. Bütün çizelgeler buna göre düzenlendi. Ancak emekli sandığı beni 2/3 1600 ek göstergeden işlem yaptı. Burada benim maaş ve tazminatta büyük kaybım var. Nereye başvurdumsa cevap alamadım. Ben şoför olduğumdan mı 1.dereceye inemiyorum. Teşekkür eder saygılar sunarım. İşe başlarken ortaokul mezunu olarak başladım.

Cevap

657 sayılı Devlet memurları Kanununda Devlet memurunun genel haklar içinde sayılan emeklilik hakkı ile ilgili 19 uncu maddesinde "Devlet memurlarının, özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde, emeklilik hakları vardır." denilmektedir. Memurların emeklilikleri 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ile düzenlenmiştir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun ek 18 inci maddesinde hangi hizmetlerin emeklilik kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirileceğine ilişkin "Sosyal Sigortalar Kanununa tabi görevlerde bulunduktan sonra iştirakçi olanların, emeklilik keseneklerine, personel kanunları gereğince kazanılmış hak olarak aldıkları derece ve kademe aylıkları üzerine, sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri sürelerin, her yılı bir kademe ilerlemesine ve tahsil durumlarına göre her 2, 3, 4 veya 5 yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde eklenerek bulunacak derece ve kademe aylığı esas alınır.

Bunların, personel kanunlarına göre kazanılmış hak olarak aldıkları kademelerin ilerletildiği veya derecelerin yükseltildiği sürece, emeklilik keseneğine esas kademeleri ilerletilir ve dereceleri yükseltilir.

Ancak, bunların emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilebilmesi için, tahsil durumları itibariyle personel kanunları hükümlerine göre, en son yükselebilecekleri dereceleri geçmemeleri ve bir derecede en az geçirilmiş gereken yıl sayısı kadar kademeden emeklilik keseneği ödemiş olmaları şarttır.
Şu kadar ki, 18 nci yaşın ikmalinden önce veya iştirakçi oldukları tarihteki tahsil derecelerinden daha aşağı bir tahsil derecesinde sigorta primi ödemek suretiyle geçirdikleri süreler dikkate alınmaz.

Sigorta primi ödemek suretiyle geçen sürelerin, personel kanunları hükümlerine göre, memuriyette geçmiş sayılmak suretiyle, kazanılmış hak derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilen kısımları, bu madde uyarınca, emeklilik keseneğine esas aylığın tesbitinde ayrıca nazara alınmaz." hüküm yar almaktadır.

Diğer taraftan, Mezkur Kanunun ek 30 uncu maddesinde "İştirakçilerin, emeklilik keseneğine esas olan derece ve kademelerinin mevzuata uygunluğu Sandıkça incelenir, eksik gönderilen kesenek ve karşılık farkları kurumlarından tahsil, fazla gönderilen kesenek ve karşılıklar kurumlarına iade edilir. Sandıkça mevzuata uygun olarak tespit olunacak derece ve kademe üstündeki derece ve kademe aylığı üzerinden emeklilik keseneği kesilmiş olması, iştirakçilere emeklilik bakımından bir hak sağlamaz."hükmü uyarınca emekli sandığı iştirakçilerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesini belirleme yetkisi Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne verilmiştir.
657 sayılı Kanunun 631 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değişik 67 nci maddesinde "Diğer şartları taşımakla birlikte üst derecelerde kadro olmadığı için derece yükselmesi yapamayan memurların kazanılmış hak aylıkları, öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri dereceyi aşmamak şartıyla işgal etmekte oldukları kadroların üst derecelerine yükseltilir." denilmektedir. Anılan hüküm uyarınca devlet memurların kazanılmış hak aylıkları öğrenim durumları itibariyle yükselebilecekleri derecelere kadar yükseltilmektedir.

657 sayılı Kanunun 36 Maddesinin ortak hükümler bölümünde (A) bendine göre; 2 yıllık yüksek öğrenimi bitirenler 10/2 göreve başlamakta ve 1. derecenin son kademesine kadar yükselebilmektedir.

Genel idare hizmetleri sınıfında Şoför kadrosunda görevli emekli sandığı iştirakçisi Emekli sandığı mevzuatına uygun olan hizmetleri esas alınmak suretiyle emekli müktesep derece ve kademesi 1 inci derecenin son kademesine kadar yükselme imkanı bulunmaktadır. Mevzuata uygun olarak emekli müktesep derece ve kademesi 1 dereceye yükselen GİHS yer alan şoför 2200 ek göstergeden faydalanabilir.

Emeklilik müktesep derece ve kademenin belirlenmesinde 5434 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesi uyarınca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkili bulunmaktadır.
Devlet memurları Emekli Sandığı iştirakçileri emekliliklerinde mağdur olmamaları için emeklilik müktesep derece ve kademelerinin mevzuata uygun olarak yürütüldüğünden emin olmaları gerekmektedir.

Sonra bir kaç gün veya ay sebebiyle ikramiyeleri ve aylıkları düşük bağlanabilmektedir.

Emeklilik aylığı bağlanmasında bağlanan aylığın mevzuata uygun olmadığını düşünmekte iseniz ve elinizde yeterli delil olması halinde hakkınızı yargı yolu ile aramanız mümkün bulunmaktadır.

Bu soru 35,465 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLAR
ANKET
Erkan Oğur'un, İbrahim Kalın'a önce eşlik edip sonra da 'İçimin bir köşesi cız etmişti' demesi hakkında ne düşünüyor sunuz?